اوقات شرعیاوقات به افق : تهران
Instagram Te legram So roush Ap arat Wh atsapp
Webcodes

نقش کمیته های انقلاب اسلامی در تربیت انسان های صالح ،نیروها وکادرهای مومن وانقلابی برای جمهوری اسلامی ایران

نقش کمیته های انقلاب اسلامی در تربیت انسان های صالح ،نیروها وکادرهای مومن وانقلابی برای جمهوری اسلامی ایران
بهمن 20, 1398
125 بازدید

مطالعات انقلاب های بزرگ جهان حاکی از این واقعیت شایان توجه است که پیروزی انقلاب ها تحولات عمیق ومهمی را در ساختارهای فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی واقتصادی ایجاد کرده ور وابط حاکم ومناسبات دوران حاکمیت رژیم ظالم وستم پیشه را دگرگون می کند. آرمان گرایی واشتیاق فراوان انقلابیون ورهبران انقلاب برای پایه گذاری جامعه ای نوین با […]

مطالعات انقلاب های بزرگ جهان حاکی از این واقعیت شایان توجه است که پیروزی انقلاب ها تحولات عمیق ومهمی را در ساختارهای فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی واقتصادی ایجاد کرده ور وابط حاکم ومناسبات دوران حاکمیت رژیم ظالم وستم پیشه را دگرگون می کند. آرمان گرایی واشتیاق فراوان انقلابیون ورهبران انقلاب برای پایه گذاری جامعه ای نوین با مناسباتی عادلانه برای نیل به یک نظام سیاسی مطلوب مردمی،از جمله اهداف انقلاب محسوب می شود .انقلاب اسلامی ایران به مثابه اولین انقلاب الهی وتوحیدی ،در دوران معاصر به رهبری امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) بی گمان انقلابی بی نظیر در میان انقلاب های بزرگ جهان بشمار می رود،انقلابی که به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری (رضوان الله تعالی علیه)  در اصول،مبانی واهداف با تمامی انقلاب های بزرگ جهان مانند  :انقلاب پارسایان انگلستان،انقلاب کبیر فرانسه،انقلاب مارکسیستی اکتبر 1917 روسیه،انقلاب مائویستی چین1949وانقلاب الجزایر 1962 وانقلاب 1979 ساندینست های نیکاراگوئه ،کاملا متمایز است .انقلابی که خاستگاه آن آرمان های توحیدی ،الهی ،معنوی  واخلاقی در قالب مکتب رهایی بخش اسلام وتشیع ونهضت عاشورای حسینی(ع) بود .انقلابی که به دنبال مبارزه با ظلم وستم و بیداد گر ی طاغوت شاهنشاهی وابسته به غرب وایالات متحده امریکا وبرقراری عدالت درتمامی ابعاد وسطوح وتربیت  انسان های شایسته وصالح وجامعه صالحین بود ،انقلابی که رهایی انسان ها  وآزادگی وحریت آنان وساخت یک جامعه اسلامی نمونه  ومطلوب اسلامی  را در پرتو اعتقاد وایمان به دین اسلام  وسیره تابناک حضرت محمد مصطفی (ص) وائمه معصومین علیهم السلام جستجو می کرد. انقلاب اسلامی ایران تجلی وعده های الهی:ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم…….. وان نصرکم الله فلاغالب لکم …    وکتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون…..بود . انقلابی که به رهبری امام امت راحل،در 22بهمن ماه 1357وبا قیام عاشورایی مردم و ملت مسلمان ایران ، کاخ های ستم، شاهنشاهی 2500 ساله رادر ایران عزیز ویران واستقلال ،آزادی وجمهوری اسلامی را به ارمغان آورد.

انقلاب اسلامی ایران به تعبیر امام خمینی (ره)یک انقلاب فر هنگی وانسان ساز  وتجلی نور  بود ،انقلابی که تفسیر آیه  :الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور،  بود . امام خمینی(ره) در تبیین هدف بعثت انبیاء می  فرمایند:  انبیاءبرای انسان آمده اندوبرای انسان سازی آمده اندو کتب انبیا ءکتب انسان سازی است .  موضوع علم انبیا انسان است ،هرچه هست با انسان حرف است .انسان منشاء همه خیرات است  واگرانسان نشود، منشاءهمه ظلمات  است.در سردوراهی واقع است این موجود . یک راه ،راه انسان ویک راه ،راه انحراف  از انسانیت .تا از چه حیوانی سربیرون بیاورد .( امام خمینی،43،1393) . امام امت با ایمانی عمیق به خدای تعالی واین که قدرت و اراده الهی وجه غالب  تمامی قدرت ها و امور است وپیروزی ها وموفقیت ها منشاءالهی دارد، مردم  وجوانان را توصیه به تقویت ایمان وارتباط با خدای تعالی کرده ومی فرمایند: دلهایتان را به آن مبداء  قدرت  متصل کنید.گمان نکنید که ما خودمان چیزی هستیم .از این وابستگی های دنیایی بیرون بروید ووابسته  کنید خودتان را به مبداء قدرت . قطره ها،خودتان را به دریا برسانید .ما قطره ایم ،از قطره هم کمتر، اما اگر متصل شویم به آن دریا ،کار ازمان خیلی می آید .(امام خمینی،162،1393)

یکی از بزرگترین ارمغان های انقلاب اسلامی ایران ایجاد تحول عمیق روحی ،روانی درمیان مردم ایران ،مخصوصا جوانان عزیزوفراهم شدن زمینه های مناسب برای تربیت انسان های صالح ونمونه  بود.  در این دوران ایران نهضت بازگشت به خویشتن خویش وهویت یابی اسلامی جوانان کشور که هسته های آن از نهضت مبارک وتاریخی 15 خرداد 1342 به رهبری امام خمینی (ره) آغاز شده بود درسال های 1350 به بعد سرعت گرف ورفته رفته گرایش جوانان  ،مخصوصا دانشجویان  دانشگاه های ایران  به ارزش های اسلامی مانند نماز ،روزه داری، حجاب وعفاف وگرایش به مطالعه کتاب های  اسلامی نویسندگانی مانند:استادشهید  مرتضی مطهری، مرحوم آیه الله طالقانی ،مرحوم دکتر علی شریعتی،مرحوم فخر الدین حجازی ،شهید بهشتی ،شهید باهنر ،اکبر هاشمی رفسنجانی وبرخی نویسندگان دیگر از جلوه های این تحول عظیم فرهنگی در میان جوانان ومردم تلقی می شود .توزیع گسترده  ومخفیانه ، کتاب نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء(کتاب معروف ولایت فقیه،) حضرت امام خمینی(ره) در سال های 1355و1356 از نمودهای عینی این تحول بزرگ الهی در جامعه ای بود که بسیاری از روشنفکران ومنورالفکر های غرب زده آن ، به استقبال فرهنگ بریده از وحی ومعنویت لیبرال دمکراسی غرب  شتافته بودند.

این تحول روحی وفکر ی جامعه ایرانی وملت مسلمان ایران ومخصوصا جوانان، خود یک انقلاب فرهنگی ژرف به مفهوم واقعی کلمه بود ،ونوعی تجلی و تفسیر آیه شریفه”ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم “محسوب می شود ..

یکی از کارکردهای بزرگ انقلاب اسلامی در استمرار  این تحول عمیق فکر ی وروحی ،فر اهم شدن زمینه های بسیار ارزشمند برای تربیت نیروهای مومن ،متدین ،شجاع وفداکار ومخلص و ساده زیست برای آینده انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی ایران از طریق تولد نهادها وسازمان های انقلابی مانندنهاد جوشیده از متن توده های مردم ومساجد محله های کشور، کمیته های انقلاب اسلامی بود. کمیته های  انقلاب اسلامی بی تردید از اولین نهادها ی بر آمده از متن مردم مسلمان ایران بود که بطور خود جوش در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ابتد اء  در قالب کمیته استقبال مردمی از ورود وبازگشت شور آفرین امام خمینی (ره) از نوفل لوشاتو فر انسه به کشور ،تکوین پیدا کرد ودر 23 بهمن ماه 1357 با حکم تاریخی امام امت به آیه اله مهدوی کنی (ره) از یاران فداکار وانقلابی حضرت امام ، به عنوان سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی منصوب گردیده وکمیته های انقلاب اسلامی وهمچنین کلمه مبارک “پاسدار”  وپاسداران کمیته های انقلاب اسلامی به  رهبری وفرماندهی روحانیت مردمی ومتعهد پیرو خط امام  تولد یافتند .

امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه) مکرر از پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی به نیکی یاد کرده است ،در یکی از دید ارها با حضرت آیه الله مهدوی کنی وجمعی از پاسداران کمیته ها در 10/12/1360 ،فرمودند:

من وقتی مواجه می شوم با این صورت ها  وچهر های اسلامی ووقتی شوروشعف شما جوانان وعزیزان را می بینم نشاط برای من حاصل می شود .شما عزیزان اسلام را زنده کردید  وشما عزیزان ایران را بیمه کردید واین جوانان کمیته که از اول انقلاب در پیروزی انقلاب نقش بزرگ داشتند در ادامه انقلاب هم این نقش ارزنده را دارند وامیدوارم که این نقش را به خلف های خودشان وبه فرزندان خودشان بیاموزندتا این که در طول تاریخ ایران همینطور که الان اسلامی است ومثل شما جوانانی که نظیر آن  را ما نمی توانیم در تاریخ پیدا بکنیم . اولاد عزیز هم مثل شما بار بیایند وحفظ کنند کشور خودشان را وحفظ کند اسلام عزیز را.(صحیفه نورجلد 16،ص56)

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری  ازیاران امام امت ومقام معظم رهبری دربارۀ  تشکیل کمیته ها چنین می گوید:

“از آنجا که مساجد نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، لذا همان اوایل، مساجد به محل رجوع و ادارۀ انقلاب و از همان مدرسه علوی، تشکیل کمیته پیشنهاد شد این مساجد باید زیر نظر یک مرکزی اداره می شد، لذا نام آنجا کمیتۀ موقت شد. برای ریاست کمیته ابتدا آقای مطهری پیشنهاد شد. اما ایشان این نوع کارهای اجرایی را نمی پذیرفت. سپس به آقای لاهوتی پیشنهاد شد، اما برخی از دوستان مصلحت ندیدند. برای تصدی این منصب باید فردی انتخاب می شد که هم مورد اعتماد مبارزان و سیاسیون باید و هم مورد تأیید افراد بسیار مذهبی و متقی . از این رو، بهترین گزینه برای کمیته ها حضرت آیت الله مهدوی کنی بود که مورد پذیرش و مقبول نیروهای انقلابی و متدین بود.”(ناطق نوری،1382)

بررسی ها ومطالعات حاکی ازاین واقعیت شگرف وارزشمند است که نهاد کمیته های انقلاب اسلامی  دارای کارکردهای ونقش های بسیار ارزشمند ومهم در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی  در ابعاد مختلف داشته است . مسئولیت خطیر پاسدار ی ومراقبت از نظم وامنیت کشور د ستخوش انقلاب  ومقابله با عناصر ساواک وطرفداران  نظام طاغوتی پهلوی وضد انقلاب  ونفوذی های دشمن  وتلاش برای مراقبت از شخصیت های انقلابی  ونظام نوپای جمهو ری اسلامی وزمینه سازی برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی  از جمله  اقدامات پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی بود.

یکی از مهمترین نقش ها وکارکردهای انقلاب اسلامی ونهادهای  انقلابی برآمده از آن، مانندکمیته های انقلاب اسلامی که کمتر مورد توجه وامعان نظر قرار گر فته است ،مقوله تربیت انسان های صالح ، نیروها وکادرهای مومن وانقلابی  ومدیران متعهد ومخلص مورد نیاز  نهادها وسازمان های مختلف دولتی وغیر دولتی در دهه اول انقلاب اسلامی است .کمیته های انقلاب اسلامی ومتعاقب آن سپاه وبسیج وجهاد سازندگی و… کانون های تربیت انسان های صالح ونسل های مومن وانقلابی  برای به دوش کشید ن پرچم سرخ حسینی(ع) واستمرار نهضت عاشورا در عصر حاضر بود. تربیت نیروی انسانی وکادر سازی برای آینده کشور  از مهمترین نیازهای هر انقلابی محسوب می شود ،چه این که از عوامل بسیار مهم نیل به آرمان ها ودست یابی به  اهد اف ،وجود مدیران ومسئولان لایق وشایسته در طراز انقلاب اسلامی است ومتاسفانه در برخی موارد در طی 38 سال اخیر که کشور در برخی زمینه های اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی وسیاسی دچار چالش ومشکلات درنیل به اهد اف شده است به دلیل فقدان  مدیران ،نیروها وکادرهای  کا رآمد ومتعهد وانقلابی مومن  بوده است ودر برخی مواردبه جای استفاده ازنیروهاو کادرهای اهل وشایسته وزحمت کشیده ودردمند ودر دآشنا،برخی عناصر فرصت طلب بی درد که حتی یک سیلی در راه انقلاب نخورده اند ودرد فقر وگرسنگی را نچشیده اند در برخی مناصب مهم وکلیدی بکارگیری شده اند که نتیجه ای جز عقب ماندگی و شکست عائد جمهوری اسلامی ایران نشده است .بنابراین استمرار انقلاب اسلامی وحرکت نو به نوی تکاملی آن در فرآیند نیل به اهداف عالیه انقلاب اسلامی نیازمند جدی به مد یران متهعد،متدین،کارآمد وهو شمندوبا حسن فراست است ،تا بتوانند کشور را با اعتماد به نفس وخلاقیت به مراحل تحقق عدالت در ابعاد مختلف آن ورشد وتوسعه اسلامی برسانند .

مقام معظم رهبری حضرت آیه الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) در خصوص این مقوله می فرمایند: حقیقتا این واقعیتی است که   برای یک انقلاب،انسان سازی از همه چیز مهم تر است. اگر انقلاب ،انسان سازی نکند هیچ کا ری نکرده است ،اگرکسی فکر کند،دلیل این معنا واضح است ،یعنی این حرف  واقعا استدلال نمی خواهد،چو ن دنیا بدون انسان صالح یک پدیده بی جان  وکور وتاریک است ،آن چیزی که به عالم خاکی جان می بخشد وارزش می دهد،نور می دهد ومعنا ومفهوم به وجود می آورد  انسان است .(مجموعه بیانات فرماندهی معظم کل قوا ،58،1391)

شایان توجه است که بررسی ها نشان می دهد امروزه بسیاری از شخصیت های سیاسی ونخبگان سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی  وفکری حاضر در سازمان ها ونهادها ووزارتخانه های مختلف  وبرخی از بزرگوارانی که مرحوم شده اند ،در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افتخار پاسداری در کمیته های انقلاب  مساجد ومحله های مختلف شهرها وروستاهای خود وکشور  را داشته اند.

مهمترین زمینه های این کارکرد مهم واساسی کمیته های  انقلاب اسلامی  را در تربیت انسان های صالح ومدیران وفرماندهان متعهد وغیور وشجاع وکار آمد بایستی در حضور پررنگ  علماء وروحانیون متعهد ومردمی در  راس کمیته های انقلاب اسلامی ،که حاملان ونشر دهندگان  فرهنگ وارز های توحیدی اسلامی ومعنوی واخلاقی بودند ،جستجو کرد .سبک مدیریت وفرماندهی عاطفی وخادم محور وجهادی علماء  وروحانیت بزرگوار به رهبری امام خمینی (ره) که بدون واسطه در دسترس بودند ازسبک های نوین در عرصه مدیریت در سازمان تلقی می شود

مهمترین شاخص های کمیته  هاو روحانیون وفرماندهان بزرگوار کمیته های انقلاب اسلامی ودر راس همه آنان حضرت امام خمینی ( ره) که نقش تربیتی وتربیت انسان های صالح ، نیروهای انسانی متهعد ،متدین ومردمی وخادم وایثارگر را برای کشور به ارمغان آورد ،عبارت بودند از :

1-فضای معنوی واخلاقی حاکم بر محیط کار وسازمانی کمیته های انقلا ب اسلامی

2-صداقت شایان توجه امام امت وعلماء وروحانیون

3-ساده زیستی اغلب روحانیون وعلماء وپاسداران ودور بودن از فرهنگ اشرافی

4-عدم حرص وولع به قدرت وثروت اندوزی

5- روحیه خادم بودن وخدمتگزاری به مردم

6-مدیریت وفرماندهی جهادی

7-حاکمیت فرهنگ سازمانی تعامل محور برادرانه

8-عدم اعتنا به کلیشه های متعارف پر  پیچ وخم وتشریفات بعضا  فاسد  نظام دیوانسالاری دوران حاکمیت طاغوت پهلوی

9-کوتاه کردن فرآیند تصمیم گیری وعمل،سرعت وچابکی سازمانی

10-صراحت وشجاعت  در کار وفعالیت ها

11-فقدان فرهنگ تملق وچاپلوسی در میان پاسداران

12-کم هزینه بودن پاسداران وبرخورداری از روحیه قناعت

13-خلاقیت ونو آوری وعاجز نشدن در برابرموانع

14-روحیه تعاون وهمیاری وسبقت در فداکاری وشهادت طلبی ،ایثارگری ومقدم داشتن دیگران بر خود

15-اخلاص وکار برای تحصیل رضای خداوند تبارک وتعالی

16- مردمی بودن وچشیده بودن طعم فقر وتنگدستی

17-آمادگی برای آموزش ویاد گیری وتربیت در میان پاسداران

18- اصل قرار گرفتن رفتار مبتنی بر قواعد شرعی واخلاقی درمیان پاسداران

19- اطاعت و وفاداری حقیقی به امام خمینی (ره) وحمایت جدی از ولایت فقیه

20-ایمان وتقوای الهی در میان فرماندهان وپاسداران

21-سهولت فرآیند رشد وارتقاء در مناصب مبتنی بر پیشگامی در ایمان ،تقوی،شجاعت ومجاهدت فی سبیل الله

22-برخورداری ازاقتدار و قدرت نرم شایان توجه در میان اقشار مختلف مردم

23-انعطاف پذیری خلاق سازمانی وساختاری

24-برخوردا ری از روحیه فتوت وجوانمردی در فعالیت ها

البته متغیرها وعوامل دیگری هم در کنار عوامل  فوق الذکر در فرآیند تربیت کادرها ونیروهای انسانی کارآمد ومتدین انقلابی تاثیرگذار بوده است که در جای خود بایستی به بررسی وکالبد شکافی علمی آنها پرداخت .

مقام معظم رهبر ی( دامت برکاته ) در آستانه ا دغام نیروهای انتظامی در دیدار با پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی توصیه حکیمانه ای را خطاب به پاسداران کمیته ها فرمودندکه عبارت بود از: پاسدار هستید وپاسد ار بمانید وخواهید ماند،عنوان افتخارآمیزی است ،این عنوان را باید نگهدارید ….  مطابق شانتان ومطابق وظائف انقلابی ،ماموریت  ومسئولیتی خواهند داد،انجام بدهید …. هرجا هستید سعی کنید این جور باشید ،سعی کنید دیگران راهم پاسدار کنید ،روحیه پاسداری  را دردیگران هم بدمید.(مجموعه بیانات فرماندهی معظم کل قوا،57،1391)

از این توصیه می توا ن استباط کرد که پاسداری وپاسد ار بودن وابسته به یک سازمان ونهاد نیست بلکه پاسداری شان ،روحیه ویک  منش ورفتار الهی وتوحیدی است ،پاسداری یک سجیه اخلاقی ویک روح بلند جهاد وشهادت است ،پاسداری  یادگاری از پیامبران وانبیاء الهی واولیاء وصلحاء  وشهدااست ،که پاسد ار ارزش های توحیدی والهی ونشردهندگان آن د ر جامعه بودند،پاسداری تلاش ومجاهدت برای تربیت انسان های صالح وشایسته ونجات انسان های سرگشته وحیران از کژراه ضلالت وگمراهی است ،پاسداری مبارزه با نفس اماره ، مبارزه با ظلم وستم ودفاع از عدالت ،مظلومان ومستضعفان است ،پاسداری خروج از ظلمات به سوی نور توسط ولایت الهی است .

امام خمینی(ره)در 26/10/1360 فرمودند:امروز صبح بعد از ملاقات با تنی چند از پاسداران به این فکر افتادم که ای کاش من هم یک پاسدار بودم،اینها چه می کنند ومن چه کار؟  آنها می روند با دشمن اسلام می جنگند ومن در اینجا هستم ونمی توانم. شما قدر خودتان را بدانید خدواند به شما عنایت داشته است که شما را مهیا کرده است تا قرآن کریم واسلام عزیز ومیهن اسلامی را حفظ کنید . نظام الهی مقررکرده است تا شما برای خدمت به اسلام انتخاب شوید واین پیش خدا ثبت است وملائکه الله وخداوند پشتیبان شماست.(دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

بنابراین مقوله تربیت انسان وانسان صالح و نیروهای انسانی ، مدیران و مسئولان با ایمان،متعهد،خلاق،شجاع،مردمی ،سختی کشیده ودردآشنا وانقلابی از جمله نیازهای کشور در تمامی ادوار تلقی می شود که این مهم را نهاد کمیته های انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب اسلامی به رهبری علماءوروحانیون متعهد وبزرگوار  تا حدود زیادی متکفل بود .امید است این تجربه گرانسنگ  تاریخی که آثار آنها کمابیش مشهود است ، مورد استفاده دولت ومسئولان نظام جمهوری اسلامی  ایران در نهادها ،سازمان ها  ومدیریت های خرد وکلان در بخش های مختلف قرار بگیرد.

ودر پایان این نوشتار مختصر بخشی از نصایح حضرت امام خمینی رهبرعظیم الشان  انقلاب اسلامی وبنیانگذار جمهوری اسلامی  ( رضوان الله تعالی علیه) در وصیتنامه حکیمانه وژرف  خویش که برای بقاء وماندگاری انقلاب اسلامی توصیه فرموده اندرا ذکر می کنیم  :  بی تردید رمز بقائ انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است ورمز پیروزی را ملت می داند ونسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دورکن اصلی اش انگیزه الهی ومقصد عالی حکومت اسلامی واجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه بر ای همان انگیزه ومقصد،اینجانب به همه نسل های  حاضر وآینده وصیت می کنم اگر بخواهید اسلام وحکومت الله برقرارباشد ودست استعمار واستثمارگران خارج وداخل از کشورتان قطع شود این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم برآن سفارش فرموده است را از دست ندهید ودر مقابل این انگیزه که رمز پیروزی وبقا ءآن است ،فراموشی هدف وتفرقه واختلاف است .بی حهت نیست که بوق های تبلیغاتی در سراسر جهان وولیده های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه ها ودروغ های تفرقه افکن نموده اند ومیلیاردها دلار بر ای آن صرف می کنند.(وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی (ره))

 

یوسف ترابی  18/10/1395

 

 

منابع:

قرآن کریم

امام خمینی،روح الله ،1361،صحیفه نور جلد شانزدهم،تهران :وزارت ارشاد اسلامی

امام خمینی ، روح الله ، 1372،وصیتنامه الهی سیاسی ،تهران:انتشارات موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)

امام خمینی ،روح الله،1393، تعلیم وتربیت  از دیدگاه امام خمینی ، تبیان دفتر  هجدهم،تهرا:انتشارات موسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی(س)

مقام معظم رهبری آیه الله العظمی خامنه ای،1385،مجموعه بیانات فرماندهی معظم کل قوا ،تهران :معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

//  //        ////     بیانات دردیدار با پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی

//  ///  ///     بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

عبدی ،سهراب،1391،نقش کمیته های انقلاب اسلامی در تثبیت جمهوری اسلامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شاهد

میردار، مرتضی.(1382) خاطرات حجت الاسلام ناطق نوری. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برای ارسال آثار خود (از قبیل عکس، فیلم، شعر، دلنوشته، خاطره و …) از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم